19th & 20th February / SEC, Glasgow
@scvotweet / #scvogathering